sušventinti

sušventinti
sušvéntinti 1. tr. NdŽ bažn. visus, viską pašventinti. 2. NdŽ žr. sušvęsti 1. 3. intr. NdŽ šnek. suduoti, sukirsti: Rozą inmušė skerdžius botagu per kojas, sušvéntino Pun. Kad sušvéntino pančiu par pečius! Rm. Sušvéntino ėgliniu pakamblėliu arkliu per šonus Vlk. 4. tr. šnek. [i]suvalgyti, sukirsti: Vyrai, parvažiavę iš girios, pietumi pusę kepalo duonos sušvéntino Al. \ šventinti; apšventinti; atšventinti; įšventinti; iššventinti; nušventinti; pašventinti; peršventinti; prašventinti; prišventinti; sušventinti; užšventinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apšventinti — tr. Rtr, KŽ 1. bažn. tam tikromis bažnytinėmis apeigomis ar veiksmais suteikti religinę šventumo prasmę: Reikia apšventinti namus J. Jį uždarė kaulinyčion ir apšventino; tai šturmas ūžė ūžė aplink tą koplyčią (ps.) Eiš. Kad laukų nesumuštų ledai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšventinti — 1. tr. N, K, KŽ šventą, šventintą padaryti nebešventą, suprofanuoti, išniekinti: Nė vienas miesčionis tenai negyveno, ir šventybė buvo atšventinta (paraštėje išbjaurinta) BB1Mak3,45. Šnekutienė apsiverkė, kad taip atšventinama bažnyčia I.Simon.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššventinti — 1. tr. pašventinti visur, viską: Kunigas iššventino namus ir kiemą Pls. Čia pas tave man atsiduoda velniu. Reikėtų tavo namas iššventyt LTR(Srj). 2. tr. šnek. išperti visus: Tik neklausykit, iššventinsiu diržu! Jnš. 3. KŽ žr. iššvęsti 1:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušventinti — tr. šnek. nuperti, nupliekti: Palauk, da aš tavi kada nušventysiu! Rs. Jį gerai diržu nušventino Sug. šventinti; apšventinti; atšventinti; įšventinti; iššventinti; nušventinti; pašventinti; peršventint …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašventinti — tr. K, Rtr; N, L 1. NdŽ bažn. tam tikromis apeigomis suteikti religinę šventumo prasmę: Nekrikščioniška tai dar šalis, nors ir pašventinta šventu krikštu V.Krėv. Kaip pašveñtina, reik tą Dievo mūkelę bučiuoti Trk. Pašveñtintas [v]anduo yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršventinti — 1. tr. NdŽ bažn. iš naujo suteikti religinę šventumo prasmę: Peršventino bažnyčią J.Gruš. | refl. NdŽ. 2. NdŽ žr. peršvęsti 1: Gražiai paršventinome visas dienas J. 3. refl. NdŽ žr. peršvęsti 3 (refl.) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašventinti — NdŽ žr. prašvęsti. šventinti; apšventinti; atšventinti; įšventinti; iššventinti; nušventinti; pašventinti; peršventinti; prašventinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišventinti — 1. tr. NdŽ daug pašventinti, įšventinti. 2. NdŽ žr. prišvęsti 1. 3. tr. NdŽ, Prl, Jnš šnek. daug, gerokai primušti, prilupti: Ka prišventino, tai prišventino jį – leisgyvis namo parėjo Vad. Pamačiau – su botagu ateina, sakau, prišventys mane Bsg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušvęsti — sušvę̃sti, sušveñčia (sùšvenčia Dkš), sùšventė 1. tr., intr. NdŽ pradėti visiems šventę švęsti. 2. intr. atšvęsti: Šiandie gerai sùšventėm Dkš. 3. NdŽ žr. sušventinti 3. švęsti; apšvęsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšventinti — intr. 1. žr. užšvęsti 1: Priš Kalėdas Kūčių vakarą visi užšventina, ir nieko niekas nebdirba Vkš. 2. NdŽ šnek. užduoti, užkirsti: Paėmė diržą ir kad užšventino! Rmš. Tokiam tai reik spragilkočiu užšventint par šonus! Rs. šventinti; apšventinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”